สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม CBIC2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019)” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องสำอางและความงามที่ยั่งยืน (Sustainable Cosmetic and Beauty Innovations)”  ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในงานจะได้พบกับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ โดยไฮไลท์ของงานเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางและความงาม

การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ CBIC 2019 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องสำอางและความงามที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมและการวิจัย ของนักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้จะเน้นการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและความงามที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการพัฒนาวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพ นาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่ง ศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความงาม รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานสามารถเข้ารับฟังการบรรยายและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจ ดังนี้        

1.  การบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่มีประสบการณ์สูงในหลากหลายหัวข้อ (วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562) อาทิเช่น

-    Innovative strategy combating hair loss โดย Prof. Dr. Kang-Yell Choi, Yonsei University, South Korea

-    Traditional Chinese medicine as the innovative cosmetics โดย Prof. Dr. Karl Wath-Keung, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

-   The use of biomarkers and biophysical measurements to guide development of innovative beauty care products โดย Prof. Dr. Randal R. Wickett, University of Cincinnati, USA

2.  การบรรยายผลงานทางวิชาการ (วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562) จากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เน้นความรู้ความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติในด้านเครื่องสำอางและความงาม อาทิ

-  การผสมน้ำหอมและน้ำมันหอมระเหย

-  นวัตกรรมสารใหม่ทางเครื่องสำอาง

-  เทคนิคการแต่งหน้าแบบมืออาชีพจากพื้นฐานวิทยาศาสตร์

4.  เข้าชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางและความงามจากผู้ประกอบการต่าง ๆ 

เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ฐาปกรณ์ ตรีอุดม โทรศัพท์ 0-5391-6829 E-mail: cbic@mfu.ac.th รายระเอียดเติมเพิ่ม Website: cbic2019.mfu.ac.th, cosmeticscience.mfu.ac.th

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  |  2419 ครั้ง