รับสมัครทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วย บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม" ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ของหลักสูตรปีการศึกษา 2560
  2. ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมทั้งระเบียนประวัติและผลการเรียน(พิมพ์จาก reg.mfu.ac.th) ได้ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักวิชา 3 (E3) ภายในวันอังคารที่ 11 ก.ค.2560

  • ใบสมัครขอรับทุน [ 901.37 KB] 

 |   |  1538 ครั้ง