มฟล. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 7 ปีซ้อน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ติดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  1 ใน 10 ของประเทศไทย จาก SCImago Institutions Ranking (SIR) 2019 การจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ เฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติโดยใช้ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ผลปรากฏว่าในปี 2019 มฟล. ติดอันดับที่ 700 ของโลก (จาก 3,471 สถาบัน) อันดับที่ 259 ของเอเชีย (จาก 1,163 สถาบัน)  และอันดับที่ 9 ของไทย (จาก 22 สถาบัน)

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับจะประกอบด้วย 3 ด้านคือ ผลการวิจัย ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม และผลกระทบทางสังคม สัดส่วนคะแนนของ มฟล. คือ ผลการวิจัย 56 เป็นอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยไทย, ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 54 เป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยไทย และ ผลกระทบทางสังคม 72 เป็นอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยไทย สัดส่วนคะแนนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของการวิจัยและนวัตกรรมของ มฟล.สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดย มฟล. ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วยวิจัยพิเศษ กลุ่มวิจัยและบริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนมาโดยตลอด

สำหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ มฟล. ที่เข้าร่วมการจัดลำดับมาตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2019 มฟล. ติด 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาไทยมาโดยตลอด สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ มฟล. ที่จะเป็นผู้นำในระดับประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และด้านสังคม

ที่มา: https://bit.ly/2IlsWPk

 |   |  วิจัย รางวัล MFU Rankings  |  4564 ครั้ง