บุคลากร มฟล. ได้รับเข็มกิตติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการให้ความรู้จากองคมนตรี

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์  และนายเกียรติพิพัฒน์ มามูล เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่ได้รับเข็มกิตติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการให้ความรู้จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแด่นักศึกษามหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1135 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม