นักศึกษา มฟล. เก่ง 1 ใน 4 ของไทยได้ทุน Global UGRAD จากอเมริกา

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย แซ่ว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ นักศึกษา 1 ใน 4 คนของประเทศไทย ที่ได้รับทุน Global Undergraduate Exchange Program จากสหรัฐอเมริกา โดยนายศุภชัยจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Lewis – Clark State college, Lewiston, Idaho เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา (Fall ELT และ Spring Academic) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึง 10 พฤษภาคม 2561

ทุน Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) หรือที่รู้จักในนาม Global UGRAD Program เป็นทุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เป็นการให้ทุนสำหรับหนึ่งภาคการศึกษาและทุนสำหรับหนึ่งปีการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีจากภูมิภาคต่างๆ เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาที่ไม่ได้ปริญญา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ฝึกงานในสาขาของตนและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม

 |   |  1516 ครั้ง