นักศึกษาไอทีได้รับรางวัล Excellent Award ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ AUCC2017

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอแบบ Oral Presentation ในที่ประชุมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค ครั้งที่ 5 “The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : (AUCC2017)” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 ผลงาน โดยนักศึกษาได้รับรางวัลจากการผลงาน ดังต่อไปนี้

รางวัล Excellent Award จากการนำเสนอ Track : International จำนวน 2 ทีม จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่

ชื่อผลงาน “An IoT-Based Smart walker for Pakkinson's Disease Patients”

 1. 5631502002 นางสาวกุลธิดา หอมนาน
 2. 5631502014 นายพัชรพล อยู่เย็น

ชื่อผลงาน” Insole Plantar Device in the Gait Analysis by Measuring Foot Pressures”

 1. 5631502020 นางสาว วรรณวรางค์ สำรวมรัมย์
 2. 5631502007 นางสาว ณัฐฏธิดา ธรรมขันคำ
 3. 5631502024 นางสาว สุชาดา แซ่จาง

รางวัล Very Good Award of Software Engineering จำนวน 1 ทีม จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อผลงาน “Inventory Management System”

 1. 5631305005 นาย กฤษณะ พูลเพียร
 2. 5631305019 นาย ฐิติพงศ์ ต๊ะวิโล
 3. 5631305045 นาย พุทธพร จันหลง

รางวัล Good Award of Information Technologyจำนวน 1 ทีม จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผลงาน “MFU FOOD AROUND: Web application for searching the most favorite restaurant in case study of Mae Fah Luang University” โดย 5631301036 นายธนากร การุญ

นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาฯ และอาจารย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. อาจารย์ ดร. นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต ผู้ช่วยคณบดี
 2. อาจารย์ ดร. สุนทรินทร์ นุภาพ อาจารย์
 3. อาจารย์ ดร. สุจิตรา อาวัชนานุกุล อาจารย์

 |   |  1405 ครั้ง