รับสมัครทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

2. มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

5. ต้องไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบวินัยนักศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา และดาวน์โหลดแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งเอกสารทั้งหมดที่สำนักวิชาของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-916381

 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา [ 394.91 KB]

แบบคำขอทุน [ 400.34 KB]

 |   |  1885 ครั้ง