รับสมัครทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์รับสมัครทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท /ปีการศึกษา (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร) โดยนักศึกษาผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25

2. มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

3. มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

5. ต้องมีเจตนาในการนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาบ้านเกิด

นักศึกษาที่สนใจ กรุณาอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนฯ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบคำขอและจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าวที่สำนักวิชาของตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-916381

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา [ 713.20 KB]

แบบคำขอทุนการศึกษา [ 400.34 KB]

 |   |  1953 ครั้ง