ทีมแพทย์ มฟล. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 'เสริมสร้างความรู้และพัฒนากลุ่มจิตอาสาเยี่ยมบ้านในชุมชน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้และพัฒนากลุ่มจิตอาสาเยี่ยมบ้านในชุมชน”  ณ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุด และ นายแสวง เขื่อนเพชร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าสุด ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ โดยมีมีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 16 คน มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม 10 รายเข้าร่วมกิจกรรม  

อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่าการกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในชุมชน ในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพในชุมชน  รวมถึงขับเคลื่อนให้กลุ่มจิตอาสาได้แสดงบทบาทบริการดูแลสุขภาพให้สังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียงและผู้พิการรู้สึกมีคุณค่าสามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

 |   |  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง