รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนดังนี้

1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน

2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง-ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)

3.มีความประพฤติดี

4.ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

***นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนกรุณาอ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ขอรับทุน หากประสงค์ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารและเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา และจัดส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ห้อง 117 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่23 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-916381

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครขอรับทุน [ 374.26 KB]

 |   |  1725 ครั้ง