รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุนๆละ 20,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติ ดังนี้

1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเป็นผู้ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษา

2.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม

3.ในขณะที่ขอพิจารณาให้ได้รับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

4.ได้เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

5.นักศึกษาที่ผู้ปกครองเสียชีวิต หรือต้องโทษถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเท่าหรือเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลที่ไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่าย แก่นักศึกษาได้อย่างสิ้นเชิง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนของมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อาจจะพิจารณายกเว้นเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนเป็นกรณีพิเศษ

****นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนฯ ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอทุนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม และนำส่งที่สำนักวิชาของตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทุนการศึกษา 053-916381

แบบคำขอทุน [ 400.34 KB]

 |   |  2108 ครั้ง