อธิการบดี ให้โอวาทนักเรียนสิรินธร หวังให้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโครงการฝึกประสบการณ์นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับทุนการศึกษาจาก 4 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32  คน ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น โดยการดูแลของส่วนพัฒนานักศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา มฟล.

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับทุนนั้นมาจากเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีความห่วงใยเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาส และมองเห็นว่ามีนักเรียนอยู่จำนวนมากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว แม้ว่าจะมีความสามารถทางด้านสติปัญญาที่ดี แต่ถ้าเราไม่สนับสนุนทุนการศึกษาให้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ อันเป็นที่มาของการก่อตั้งกองทุนการศึกษาสรินธร เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่จะเรียนได้ มีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับในมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหากสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก็จะได้รับทุนการศึกษานี้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ความสามารถเหล่านั้นไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่า เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถมาเพิ่มทักษะมาเรียนรู้ และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อประเทศชาติต่อไป

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส  |  1901 ครั้ง