มฟล.มอบน้ำดื่มลานดาวให้แก่ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สบอ.15 เพื่อสนับสนุนภารกิจและเป็นกำลังใจให้ จนท.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มลานดาว จำนวน 600 ขวด โดยมีนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.15 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติติงานของชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สบอ.15 ในการเฝ้าระวังและลงพื้นที่ดับไฟป่าในจังหวัดเชียงราย โดยน้ำดื่มลานดาวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล.

โรงงานผลิตน้ำดื่มลานดาวของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 52-7-05461 ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติระบบ RO และเครื่องบรรจุน้ำดื่มระบบโรตารี่ ฆ่าเชื้อด้วยระบบ OZONE และ UV ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาดและได้มาตรฐานสากล

 |   |  ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |  1179 ครั้ง