นศ.มฟล.คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ R2M 2019

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ (Research to Market Thailand 2019 : R2M 2019)  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 จากการส่งผลงาน “วัสดุห่อเครือกล้วยหอมเขียวในระหว่างการพัฒนาผลเพื่อลดความสูญเสียจากอาการสะท้านหนาวและเพิ่มคุณภาพผลเพื่อการส่งออก” รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ภายใต้ชื่อทีม Sparkle Dew ซึ่งประกอบด้วย

1.       นางสาวฉันทิศา จามีกรนิธิ ปี 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

2.       นางสาวสุนิสา สุรัติกุลชัย ปี 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

3.       นายรัฐพล ศริพันธุ์ ปี 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ

4.       Mr. MYEONG CHEOL KIM ปี 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

5.       นางสาวปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์ ปี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1051 ครั้ง