วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ศึกษาดูงานสำนักวิชาพยาบาล มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและเสริมการศึกษาพยาบาล

ที่มา: สำนักวิชาพยาบาบศาสตร์

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์