สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรับรางวัล 'สำนักงานสีเขียว'

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย อาจารย์ผุสดี ละออ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ประเภท "Green office ดีเยี่ยม ระดับทอง"  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G-Green) ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สำนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดและช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • 1819 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ