อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทนักศึกษากองทุน กยศ.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

      ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาทุน กยศ. กว่า 2,000 คน ความตอนหนึ่งว่า โครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานี้ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นว่า มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่มีความจำเป็นต้องการได้รับความสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

      “ความจริงคนที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญามีอยู่มากในประเทศไทย แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน ด้วยเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ ความยากจน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโครงการที่ดี เพราะทำให้คนมีสติปัญญามีความสามารถในการเล่าเรียน ได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้คนเหล่านี้สามารถนำวิชาความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดความเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ โดยกองทุนมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ เมื่อยืมไปแล้วต้องใช้คืน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบใช้เงินกองทุนคืน โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าน้อยมาก การใช้คืนมีข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าเงินที่ใช้คืนจะหมุนเวียนไปสู่คนอื่นๆ รุ่นน้องของเราก็จะได้เอาเงินนี้ไปใช้ศึกษาเล่าเรียน”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 807 ครั้ง
อธิการบดีส่วนพัฒนานักศึกษา