บุคลากร มฟล. เข้ารับรางวัล 'บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม'

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนายพนมกร  นันติ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่ ที่เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป  ประจำปี 2561 จากชมรมคนดีศรีเชียงราย  ณ วิปัสสนาคารนานาชาติ (วิหารดิน) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  

 |   |  รางวัล  |  1157 ครั้ง