สนว.อก. เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya อินโดนีเซีย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้แทน 2 ท่านจาก Universitas Brawijaya อินโดนีเซีย ได้แก่ Dr. Sudarminto Setyo Yuwono, Dean, Faculty of Agricultural Technology และ Dr. Agustin Krisna W.,STP,M.Si, Vice Dean on Academic Affairs, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เพื่อเจรจาความร่วมมือกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี   อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ และอาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม มฟล. และห้องปฏิบัติการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากนั้น ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ และเจรจาความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ ผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมระยะสั้น และการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคลากร และนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน โดยการเจรจาหารือในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีแนวโน้มความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเข้าร่วมโครงการระยะสั้นของนักศึกษาที่จะจัดขึ้นในอนาคต

ที่มา: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  |  822 ครั้ง