ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

 |   |  903 ครั้ง