มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 20 เข้าร่วมพิธีกว่า 3,500 คน ซึ่งเป็นพิธีที่นักศึกษาใหม่จะได้แสดงความเคารพนบนอบ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ และปฏิญาณตนว่าจากนี้ไปจะขอฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติ โดยลำดับพิธีการสำคัญคือ ขบวนอัญเชิญตุงพระราชทานและตราประจำมหาวิทยาลัย พิธีไหว้ครู พิธีเจิมหน้าผากนักศึกษาใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  จากนั้นนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน ปิดท้ายด้วยอธิการบดีกล่าวให้โอวาทและเป็นผู้แทนคณาจารย์กล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นลูกศิษย์

        รศ.ดร.วัยชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ความว่า

        “วันนี้พวกเธอทั้งหลายได้เข้าร่วมในพิธีที่สำคัญ ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และกล่าววาจาศักดิ์สิทธิ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อหน้าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย การกล่าวคำไหว้ครูนั้นมีผลเหมือนคำมั่นสัญญาการไหว้ครูนั้นมีสาระอยู่ 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ไหว้ครูขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ตอนที่ 2คือสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและตอนที่ 3 ขอพร จากนั้นก็เป็นการกล่าวคำปฏิญาณตน ในคำปฏิญาณตนนั้นมีถ้อยคำที่แสดงถึงความตั้งอกตั้งใจ ที่จะศึกษาเล่าเรียน ที่จะประพฤติตนเป็นคนดีของบ้านเมือง และจะเป็นคนที่จะรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ ให้มีอยู่ตลอดไป คำกล่าวต่างๆ นั้น นักศึกษาทุกคนกล่าวด้วยใจ กล่าวด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ สิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะย้อนกลับไปสู่นักศึกษา ด้วยการน้อมนำให้พวกเธอทั้งหลาย ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามต่อชีวิตของพวกเธอเอง”

      “การปฏิบัติเริ่มแรก ก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นก้าวแรกของความสำเร็จในชีวิตต่อไปในอนาคต การประพฤติตนเป็นคนดีของบ้านเมืองก็จะเป็นสิ่งที่จะน้อมนำให้ชีวิตของพวกเธอนั้น ได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง การมีความกตัญญูกตเวทิตาก็จะเป็นสิ่งที่นำให้พวกเธอได้ประสบความรุ่งเรือง และมีสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิต เพราะฉะนั้นในคำไหว้ครูมีคำหนึ่งบอกว่า ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา สองคำนี้ขอแสดงความกตัญญู ขอพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะ ทำให้ปัญญานั้นแตกฉานและเกิดความสำเร็จทุกประการ สิ่งนี้เป็นเหมือนซึ่งคำมั่นสัญญา เชื่อว่าเธอทั้งหลายเข้ามาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยความตั้งใจ ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวเอง ตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

        “การได้กล่าววาจาขอสมัครตัวเป็นศิษย์ที่พวกเธอได้กล่าวในคำไหว้ครู ก็ถือว่าเป็นคำกล่าวซึ่งแสดงความมุ่งมั่นปรารถนา ที่พวกเธอทั้งหลายขอสมัครตัวเป็นศิษย์ของเรา ศิษย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้นในนามของตัวแทนคณาจารย์ทั้งหลาย ก็ขอประกาศ ณ ที่นี้ ว่าคณาจารย์ทุกคนยินดีที่จะรับพวกเธอทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของเรานับเนื่องจากวันนี้ไป เมื่อรับพวกเธอเป็นลูกศิษย์แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์จะไม่มีวันสิ้นสุด ความผูกพันระหว่างเราจะมีตลอดไป ไม่ว่าเธอจะอยู่แห่งหนที่ใด จะสุขจะทุกข์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือมีความไม่สมปรารถนา หรือไม่ประการใด เหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นครูและลูกศิษย์กัน เราพร้อมที่จะรับเธอที่จะดูแลพวกเธอ ในฐานะของความผูกพันที่มีต่อกัน และวันนี้พวกเธอทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ในสถาบันแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ เป็นศิษย์ของแม่ฟ้าหลวง เป็นลูกหลานของสมเด็จย่าโดยบริบูรณ์แล้ว ก็ขอให้พวกเธอทั้งหลายตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตัวเป็นคนดี กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเอง ของครอบครัว และของบ้านเมืองสืบไป”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1650 ครั้ง
อธิการบดีนักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา