อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาน้องใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,600 คน จาก 13 สำนักวิชา ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบโอวาทให้แก่บรรดานักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองของโลก รวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ความมุ่งหวัง ตลอดจนอัตลักษณ์สำคัญของการเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงที่ทางมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้แก่นักศึกษาในทุกรุ่น จนถึงรุ่นที่ 20 ในปัจจุบัน

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ความรู้ดี มีวินัย ได้ภาษา กล้าสร้างสรรค์ ทำงานได้ในสังคมต่างวัฒนธรรม

     “หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาออกไปเป็นที่พึ่งพิงของครอบครัวได้ ลูกทุกคนเป็นความวังของพ่อแม่ เป็นหน้าเป็นตา เป็นที่พึ่ง รวมทั้งเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาเก่งขึ้นไม่ได้ ถือว่ายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ แต่ที่สุดแล้วตัวนักศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ที่จะทำให้ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยสำเร็จได้ อันความสำเร็จหรือคุณภาพนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจให้เกิดคุณภาพ กับการเรียนก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาจะจบออกไปเป็นคนคุณภาพได้ เกิดจากความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน” อธิการบดี มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 4350 ครั้ง
อธิการบดีนักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา