อก.มฟล.เยือนญี่ปุ่นขยายความร่วมมือสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร ได้เดินทางไปขยายความร่วมมือกับ Faculty of Agriculture, Shinshu University, Japan โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลโครงการหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Double Degree Program: DDP) ในระดับปริญญาโทระหว่างสองสถาบันซึ่งเป็นปีที่ดำเนินการหลักสูตร DDP ครบรอบ 2 ปี ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ DDP จาก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้งสองคน คือ นางสาวพิมพ์มาดา จันเสถียร และนางสาวมุขธิดา แซ่โค้ว สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (Master of Science in Agriculture) ของ Shinshu University เป็นที่เรียบร้อย หลังจากผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และใช้ระยะเวลาศึกษาที่ Shinshu University เพียง 1 ปีการศึกษา โดยจะเข้ารับปริญญาของ Shinshu University ในวันที่ 26 กันยายน 2561 นี้ นอกจากนั้น นางสาวพิมพ์มาดา จันเสถียร ยังสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของหลักสูตร เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านเช่นเดียวกันในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นั่นก็หมายความว่าภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์ 2 เล่มและสามารถได้รับคุณวุฒิปริญญาโททั้ง 2 ใบจาก 2 สถาบันได้ ความสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถเข้าร่วมโครงการ DDP และสามารถได้รับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ใบจากสถาบันชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้ควบคู่กับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเอง

นอกจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ DDP แล้ว ทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมหารือกันถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านหลักสูตรร่วมกันเพิ่มเติม โดยจะขยายเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการกับ Professor ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมือในหลักสูตรระดับปริญญาเอกนี้จะเกิดขึ้นในเร็ววันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง

ที่มา: สำนักวิชอุตสาหกรรมเกษตร

 

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร