นักศึกษาผู้พิการ มฟล. เตรียมรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา (นักศึกษาพิการ) และ นางสาวรุ่งทิพย์  เบื้องกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  สำนักวิชาจีนวิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาพิการ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพิการ รางวัลพระราชทาน ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลต่อไป

2. นางสาวรุ่งทิพย์  เบื้องกลาง  ได้รับรางวัลชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวว่า นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จะประกอบด้วย ด้านความรู้และความสามารถ ด้านทักษะความเป็นนักคิด นักบริหารจัดการ ทักษะการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

“รวมทั้งด้านบุคลิกอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการมีทัศนคติและค่านิยมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการมีจิตสำนึกในจริยธรรมสากล” เลขาธิการ กกอ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

 

  • 1649 ครั้ง
  • #สำนักวิชาจีนวิทยา #รางวัล #ส่วนพัฒนานักศึกษา