มฟล. ชวนน้องใหม่ Walk Rally รอบมอ ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อนใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (AEDO) และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม MFU Freshers Walk Rally : Healthy Together 2018 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาน้องใหม่เข้าร่วมกว่า 3,000 คน กับจุด check-point ทั้งหมด 10 จุดที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ศูนย์อาหาร อาคารเรียน อาคารสำนักวิชา และจุดสุดท้ายคือโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ  เมื่อไปถึงในแต่ละจุด จะต้องใช้แอพพลิเคชั่น Live&Learn ในสมาร์ทโฟนเพื่อแสกน QR-code จากนั้นให้เล่นเกมหรือทำกิจกรรมตามที่กำหนด ก่อนจะไปยังจุดอื่นๆ จนครบถ้วน  นอกจากสร้างความสนุกสนาน และเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ทั้งในสำนักวิชาและต่างสำนักวิชาแล้ว ยังทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักเส้นทางและสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอีกด้วย

 

ภาพจาก : AEDO

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1137 ครั้ง
นักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการส่วนพัฒนานักศึกษา