จีนวิทยา มฟล. MOU ม.ยูนนาน สานต่อความร่วมมือด้านวิชาการ พร้อมหารือความเป็นไปได้ความร่วมมือกับ สนว.การจัดการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การทำวิจัยร่วม และการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

 

    โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นการต่ออายุหลังจากที่ได้มีการลงนามในฉบับเดิมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้หมดอายุสัญญาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองสถาบันได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือสามารถดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพิจารณาร่วมกันในการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่นี้

 

     ในการนี้ ผศ. ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา รองอธิการบดี เป็นผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้แทนฝ่าย ม.ยูนนาน คือ Yan Ming, Vice President of YUFE พร้อมด้วย ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Assoc. Prof. Dr.Zhang Tao ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฝ่ายจีน) และยังมี Yu Yong, Director of the Department of International Cooperation and Exchange, and Dean of School of Overseas Education, Li Xiaojun, Dean of Zhonghua Vocational College, Du Fuchang, Deputy Director of the Finance Department จาก YUFE เข้าร่วมพิธีลงนาม และร่วมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองสถาบัน

 

    นอกจากลงนามความร่วมมือทางด้านจีนธุรกิจกับสำนักวิชาจีนวิทยาแล้ว การมาครั้งนี้ทาง ม.ยูนนาน ยังให้ความสนใจเข้าเจรจาหารือร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มฟล. โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสำนักวิชา ร่วมหารือความเป็นไปได้ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร หลักสูตรร่วม การวิจัยร่วม ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อโอกาสในการลงนามความร่วมมือต่อไปในอนาคต

.

ชมภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MFUTODAY&set=a.788601070066891

  • 101 ครั้ง
  • #สำนักวิชาจีนวิทยา #สำนักวิชาการจัดการ #นานาชาติ