มฟล. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านงานพัสดุ หัวข้อ "การใช้อำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง" ให้กับผู้บริหารระดับสูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านงานพัสดุ หัวข้อ "การใช้อำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง" โดยมี นางจิตติพร เทศกุล ะหัวหน้าส่วนพัสดุ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง เป็นวิทยากรให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นความสามารถในการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ของกระทรวงการคลัง

  • 85 ครั้ง
  • #ส่วนการเจ้าหน้าที่