มฟล. คงความเป็นหนึ่ง 5 ปีซ้อน "มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย" จาก THE Young University Rankings 2024

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่แห่งปี หรือ Young University Rankings 2024  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

สำหรับผลการจัดอันดับนี้มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 5 แห่ง จาก 9 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในกลุ่ม 401-500 ของโลก และเป็นอันดับที่ 16 ร่วมในอาเซียน โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในอาเซียน ดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 (1)        Nanyang Technological University, Singapore 
อันดับที่ 2 (32)      Universiti Teknologi Petronas 
อันดับที่ 3 (71)      Universiti Utara Malaysia
อันดับที่ 4 (89)      Universiti Brunei Darussalam 
อันดับที่ 5 (146)    Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA)
อันดับที่ 6 (159)    Universiti Pendidikan Sultan Idris
อันดับที่ 7 (179)    Ton Duc Thang University
อันดับที่ 8 (189)    Sunway University
อันดับที่ 9 (198)     Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
อันดับที่ 10 (201-250)    Duy Tan University
อันดับที่ 11  (251-300)    Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
อันดับที่ 12 (301-350)    Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
                                     Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
อันดับที่ 14 (351-400)    BINUS University
                                     Universiti Malaysia Perlis
อันดับที่ 16 (401-500)   Mae Fah Luang University
                                     Multimedia University
                                     Suranaree University of Technology
                                     Universitas Sebelas Maret
                                     Universiti Sultan Zainal Abidin
                                     Universiti Teknikal Malaysia Melaka
                                     Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
                                     Vietnam National University, Hanoi

การจัดอันดับนี้พิจารณาจากมหาวิทยาลัยอายุไม่เกิน 50 ปี ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) ระบบนิเวศการวิจัย (Research Environment) คุณภาพการวิจัย (Research Quality) อุตสาหกรรม (Industry) และความเป็นนานาชาติ (International Outlook ) ทั้งนี้ได้ปรับลดความสำคัญของการสำรวจชื่อเสียงด้านการสอนและการวิจัย (Teaching and Research Reputation) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยจากเดิม 33% เหลือเพียง 22%  ซึ่งแตกต่างจาก THE World  University Rankings ที่ในปีนี้มีการปรับเกณฑ์การจัดอันดับใหม่อย่างมีนัยสำคัญ 

ผลมาจากความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาและนักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ สนับสนุนนักวิจัยให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชั้นนำ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคเอกชน เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้แก่ประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน”

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ผลการจัดอันดับ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings 
- เกณฑ์การจัดอันดับ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/young-university-rankings-2024-methodology 

  • 359 ครั้ง
  • #THE