การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวทุนการศึกษา

[English Below]

การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กรณีนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางด้านทุน ทรัพย์ ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษาได้ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามขั้นตอนและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นักศึกษารหัส 66 - 62 ยื่นคำร้องได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2567

นักศึกษารหัส 67 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187 (ในวันและเวลาราชการ)

--------------------------------------------------------------------

Tuition fee extension for the first semester of academic year 2024

Document download 

Student id 66-62
from now to July 26, 2024
Student id 67
From July 29 to August 2, 2024

For more information,
Student welfare department, D1 building, room 113
Tel. 053-916186, 053-916187

  • 2226 ครั้ง