การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-กำหนดการ กยศ. ข่าวทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

  • ลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม และดำเนินการตามกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567 ตามประเภทผู้กู้ยืม ดังนี้

  • ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา คลิก
  • ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รายเก่า มฟล.) คลิก
  • ผู้ที่ประสงค์กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ให้รอติดตามประกาศต่อไป)

 

หมายเหตุ นักศึกษาเลือกดำเนินการตามกำหนดการฯ และดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ ตามประเภทผู้กู้ยืม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  • ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ มาก่อน และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ เป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2567
  • ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมกองทุนฯ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./ปวท./ระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาอื่น และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีการศึกษา 2567
  • ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแล้ว
  • ผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หมายถึง ผู้ที่กู้ยืมกองทุนฯ ครบตามหลักสูตรที่ตนเองศึกษา แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ เพิ่มเติมไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้อง กยศ. ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ห้อง 112 ชั้น1 อาคาร D1)
โทร. 053916381 และ 053916382
Facebook search : กยศ.มฟล.

  • 14680 ครั้ง