อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หนึ่งเดียวที่ได้ครองรางวัล Young BioD Award ปีที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล Young BioD Award ในงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ในการจัดประชุมนั้น ได้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การฟังบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์  การประกวดการบรรยาย (Oral) ดีเด่น การประกวดโปสเตอร์ (Poster) ดีเด่น และการประกวดผลงานทางวิชาการดีเด่น รางวัล Young BioD Award ปีที่ 5 โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือมีแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้าน Fungal diversity, taxonomy and molecular evolution ได้รับรางวัล Young BioD Award ปีที่ 5 จากการนำเสนอการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ Sooty moulds: understanding the diversity of sap-sucking fungi

ที่มา: ส่วนบริการงานวิจัย

  • 2426 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์