มฟล.กิจกรรมค่ายอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมค่ายอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมรีสอร์ท เพื่อเสริมสร้างให้อาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ดี ตลอดจนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพและแนวทางที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี กล่าวรายงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ’ ก่อนเข้าสู่ช่วงของกิจกรรม ‘ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร’ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
โดยกิจกรรรมตลอด 2 วัน มีทั้งในส่วนของกิจกรรมที่เป็นโอกาสให้คณาจารย์ใหม่ได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานและสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และในส่วนของแนวทางการพัฒนาในวิชาชีพ อย่างการแนะนำหน่วยงานสนับสนุนให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ, สถาบันวิจัยและนวัตกรรม, ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร, ส่วนทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally รู้จักมหาวิทยาลัย หอประวัติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โครงการสวนพฤษศาสตร์ฯ, วิหารพระเจ้าล้านทอง ตลอดจนรับฟังการบรรยายจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารเพื่อดึงความสนใจผู้เรียน 

  • 94 ครั้ง
  • #MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)