นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

นายไอรวินท์ เพ็งพิทักษ์ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยเข้ารับรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

นายไอรวินทร์ เพ็งพิทักษ์ ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัท Phosworks Digital Ideas  ณ ประสวีเดน เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัท ในตำแหน่ง Junior Graphic Designer โดยได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานออกแบบซึ่งเป็นของลูกค้าของบริษัท ภาระงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำร่วมกับทีมออกแบบ และงานที่ได้รับมอบหมายให้ลงมือทำด้วยตัวเอง โดยมีพนักงานที่ปรึกษากำกับดูแล เช่น ออกแบบหน้าเว็บไซต์ ตกแต่งภาพ รีทัชภาพถ่าย และออกนอกสถานที่เพื่อไปถ่ายภาพ รวมถึงเรียนรู้การใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ซึ่งภาพถ่ายและเว็บไซต์ที่นักศึกษาจัดทำได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพของบริษัทและถูกนำไปใช้จริงกับงานของลูกค้า ทั้งนี้ ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นายไอรวินทร์ เพ็งพิทักษ์ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลงานให้กับบริษัท และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Standard of Excellence – The Web Marketing Association 2017 และ International Visual Identify Awards Category Winner in Category “Healthcare” 2017 ณ ประเทศสวีเดน อีกด้วย

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศสวีเดน นายไอรวินทร์ เพ็งพิทักษ์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และนำกลับมาใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้สามารถคว้ารางวัล นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561

ที่มา: ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา

 |   |  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัล  |  1519 ครั้ง