นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตร Higher Education Sandbox เข้าศึกษาดูงานประจำการเรียนโมดูลที่ 2 : ถอดรหัสชีวภาพเวลเนส (Bio Hack Wellness)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (M.B.A Creative Wellness Business Leadership) Higher Education Sandbox รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานประจำการเรียนโมดูลที่ 2 : ถอดรหัสชีวภาพเวลเนส (Bio Hack Wellness) ณ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center) ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย-จีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยนักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกับโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ ของหวานที่ดีต่อใจเป็นมิตรกับร่างกาย การทำ Workshop: เค้กกล้วยน้ำว้า สูตรไม่แป้ง ไม่น้ำตาล การออกกำลังกายในน้ำ การเสริมสร้างพลังภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยปาต้วนจิ่น (Ba Duan Jin) การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวบำบัด (Exercise and Movement Therapy) โปรแกรม Hermit exercise และโปรแกรมการตรวจสุขภาพและรักษาแบบบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด

นอกจากนั้นนักศึกษายังได้พบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานย่อยภายใต้คณะกรรมการผู้ประเมินผลอิสระเพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ข้อเสนอการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  นำคณะโดย รองศาสตราจารย์ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ประธานคณะทำงาน พร้อมคณะจำนวน 8 ท่าน

เนื้อหาในโมดูลที่ 2 : ถอดรหัสชีวภาพเวลเนส นักศึกษาจะได้รู้จักกับหน้าที่ระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาสมดุลฮอร์โมน ความรู้ด้านโภชนาการ วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการแพทย์องค์รวม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ชมประมวลภาพวันที่ 1

ชมประมวลภาพวันที่ 2

  • 180 ครั้ง
  • #MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)