ขอแสดงความยินดี 3 นักศึกษาพิการการเห็น คว้าโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 28

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

งานบริการนักศึกษาพิเศษ DSS มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยนางสาวปิยรัตน์ ธรรมโชคมงคล (ผู้ฝึกสอนการอ่านอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ) และนายภรัณยู สุริยะกันทา (ผู้ฝึกสอนการอ่านอักษรเบรลล์ภาษาจีน) นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ที่อาคารอำนวยการ สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
.
(ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป)
- รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน
นางสาวสวรรญา สีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (98 คะแนน)
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
นางสาวจิรพร วรนุช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (97 คะแนน)
-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 
นายจิราวัฒน์ พรพุฒิเมธี นักศึกษาปีที่ 3 
สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (95 คะแนน)

(ภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ประเภททีม)
- รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวสวรรญา สีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (94.5 คะแนน)
 

  • 1005 ครั้ง
  • #หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS)