มฟล. รับรางวัลดีเด่น ด้านการสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ จากการพิจารณาสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลการพิจารณาสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อยกย่องและตระหนักในคุณค่าของผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ และพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

ด้านที่ 1 การสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ
รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงาน "โครงการการพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน "โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงาน "โครงการการสร้างกำลังคนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม"

ด้านที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงาน "การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้"
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน "โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ด้านที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย
รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน "โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน "ระบบสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบสูง"
2)มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน "สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (COSNAT) มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ที่มา: https://www.ops.go.th/en/news-all/announcement-driven/item/9594-2024-01-10-10-07-47 

  • 862 ครั้ง