อาจารย์ - นักศึกษา มฟล. เข้ารับมอบเกียรติบัตรในโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

        ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับเกียรติบัตร ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ นางสาวสุรารี พันธุ์เพียร และนายศักษิต สุวรรณเนตร ที่รับเกียรติบัตรสาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

  • 755 ครั้ง
  • #สำนักวิชาศิลปศาสตร์