มฟล. จัดกิจกรรม “พี่น้องร่วมใจ ชิงธงสำนักวิชา” นักศึกษาใหม่รวมใจร้องเพลงมาร์ช มฟล. สืบปณิธานสถาบัน สานสามัคคีน้อง-พี่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา ร่วมจัดกิจกรรม พี่น้องร่วมใจ ชิงธงสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor stadium) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จาก 14 สำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์ศรุตนันท์ โสภณิก ผู้ช่วยอธิการบดี นายศิโรตม์ พรหมวิหาร รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา นายวีระชัย เจริญจิตติชัย ที่ปรึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษา นักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมชมกิจกรรม

    กิจกรรมเริ่มจากขบวนอัญเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย ธงประจำสำนักวิชา และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวางประทับไว้บนแท่นพิธี จากนั้นจะมีการสุ่มลำดับเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละสำนักวิชาได้ทำการร้องเพลงมารช์ มฟล. ที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีความไพเราะ พร้อมเพรียง มีพลัง ซึ่งนายกสโมสรของทุกสำนักวิชาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ จะพิจารณาให้ผ่านโดยยกธงสีเขียว และไม่ให้ผ่านโดยยกธงสีแดง ถ้าได้รับธงเขียนตามจำนวนที่กำหนดก็จะถือว่าผ่านจึงจะได้รับธงของสำนักวิชาตนเอง จากนั้นผู้นำเชียร์จากสำนักวิชานั้นก็จะได้เข้ามาทำการแสดง และได้ร้องเพลงประจำสำนักวิชา เมื่อได้ธงครบทุกสำนักวิชาก็จะถือว่าชิงธงมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ เมื่อนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนก็จะได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมบูมมหาวิทยาลัยพร้อมกัน ถือว่าเสร็จสิ้นกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

.

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  126 ครั้ง