มฟล. จัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม Cosmetic & Beauty Contest ได้รับเกียรติจากภาคเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม Cosmetic & Beauty Contest โดยมีนักศึกษาด้านเครื่องสำอางและเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกว่า 4 สถาบัน 19 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก 100 กว่าทีม

โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันแก้ปัญหาและตั้งตำรับเครื่องสำอาง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน โดยวิทยากรจากบริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปฏิบัติการ S3 ชั้น 5 
หลังจากนั้นเป็น พิธีเปิดและนำเสนอผลงานของแต่ละทีม ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

การแข่งขันได้รับเกียรติจากกรรมการร่วมตัดสินทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้
1. คุณฐิติพงศ์ เอี่ยมวราพันธุ์ Assistant Department Manager - Pharmaceuticals and Personal Care บริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.
2. คุณบุศราวดี อมรโชติพันธ์ Assistant Sales Manager บริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.
3. คุณเบญจพร คำยอง Sales Executive บริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.
4. คุณกัลยา คุณาธิป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
5. คุณสุชาดา บัวสุนทร ผู้จัดการแผนก R & D Personal Care, International Laboratory Crop., LTD

มีทีมแข่งขันจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ทั้งสิ้น 19 ทีม ได้แก่ทีม FLYer, เกร๋กู้ด, The Heathers, 243, Sunshield, THATSCREEN, Yes, Chef!!!, มิดเต่า (mitr), SOS, Fearless Fasly, ครีมกันแดดกันใจ, RUAM-DAO-SAO-THAPHO, LONGDO, Trixie, Skinvisor, MERP, MBP, พาวเวอร์พัฟเกิร์ล และ มาครั้งแรกก็แบบนี้แหละ

ในช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมมอบรางวัล การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม Cosmetic & Beauty Contest ซึ่งมีผลรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม Thatscreen สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองชนะเลิศอันดับ 1 รวมสองทีมคือ Skinvisor คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร FLYer สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง และรางวัลชมเชย 4 ทีม คือ SOS สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Yes Chef!!! สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง, 243 สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง และ Fearless Fasly สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ที่มา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.
ชมประมวลภาพชุดที่ 1 
ชมประมวลภาพชุดที่ 2

 |   |  สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  |  144 ครั้ง