นักศึกษา มฟล. ชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ (รอบสุดท้าย) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ “One World One Family” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาและสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยรับรางวัลจาก ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณัฐประชาชนจีนประจำประทศไทย รายละเอียดรางวัลทั้ง 5 รางวัล ดังนี้

1. นางสาวสิริขวัญ ลิจัน(张益荣)นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาจีนวิทยาไ ด้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลฝีปากยอดเยี่ยม พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ประเทศจีน
2.นางสาวชรินยา ลิมประภูวิวัฒนา(林甜甜)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3. นายสกรรจ์ เลาลิ่ว(刘长天)นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
4. รางวัลหน่วยงานยอดเยี่ยม
5. รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น

การแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน" มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 116 คนที่มาจากมหาวิทยาลัยจำนวน 32 แห่งได้สมัครเข้าร่วม มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย สื่อมวลชนไทยและจีน และผู้เข้าร่วมการประกวดรวมกว่า 500 คนได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ในการนี้ นางสาวสิริขวัญ ลิจัน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดดังกล่าว จะเป็นตัวแทนของนักศึกษาไทยในการเดินทางไปเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ (รอบสุดท้าย) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
 

  • 2074 ครั้ง