มฟล. ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียจาก Times Higher Education (THE) คงความเป็นหนึ่งในไทยด้านการอ้างอิง และด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2023 โดยผลการจัดอันดับนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับในช่วงที่ 251-300 จาก 669 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่  22 ร่วมของอาเซียน อันดับเดียวกันกับ University of Indonesia และเป็นอันดับที่ 4 ของไทย โดยมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับรวม 18 แห่ง จากทั้งหมด 28 มหาวิทยาลัยไทยที่ส่งข้อมูล 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนภาพรวมอยู่ในช่วง 32.9–35.3 คะแนน มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในมหาวิทยาลัยไทย 2 ด้านคือ ด้านการอ้างอิง 58.8 คะแนน และด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ 47.0 คะแนน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ 

  • การเรียนการสอน (Teaching) 25%
  • การวิจัย (Research)  30%
  • การอ้างอิง (Citation) 30%
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income)  7.5%
  • ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5%

โดยการคำนวณคะแนนของ THE Asia University Rankings  จะแตกต่างกับ THE World University Rankings ในค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อย ที่มีการปรับค่าถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น คือ ตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer จาก 2.5% เป็น 7.5%)  รายได้จากการวิจัย (Research Income  จาก 6% เป็น 7.5%)  ผลผลิตการวิจัย (Research Productivity จาก 6% เป็น 7.5%)  รวมทั้งลดค่าถ่วงน้ำหนักในตัวชี้วัดย่อย เช่น การสำรวจชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (Teaching and Research Reputation จากรวม 33% เป็น 25%) เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การจัดอันดับในเอเชียปีนี้ ได้แก่ 

อันดับที่ 201-250 (=1) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อันดับที่ 251–300 (4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อันดับที่ 351-400 (5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อันดับที่ 401-500 (=6) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อันดับที่ 501-600 (=9) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับที่ 601+ (=13) 
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ: อันดับในเอเชีย, (อันดับในประเทศไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/regional-ranking
 

 |   |  THE  |  2858 ครั้ง