มฟล. ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023 เป็นอันดับที่ 10 ร่วมของไทย และอันดับที่ 401-600 ของโลก จาก 1,591 สถาบัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 65 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในเวทีโลก THE Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในช่วงอันดับที่ 401-600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,591 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 10 ร่วมของไทย ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ SDGs ในปี 2023

THE (Times Higher Education) เป็นสำนักจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยได้เริ่มจัดอันดับ World University Rankings ที่เน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและความเป็นนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2004 ต่อมาในปี 2019 ทาง THE จึงได้เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Impact Rankings โดยยึดเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ และกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกส่งข้อมูลอย่างน้อยใน 4 ด้าน รวมทั้งด้าน SDG 17 ที่เป็นด้านบังคับ

สำหรับในปี 2023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการเข้าร่วมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

SDG 3 Good Health and Well-being (อันดับที่ 10 ร่วมของไทย) 
SDG 5 Gender Equality (อันดับที่ 2 ของไทย) 
SDG 11 Sustainable Cities and Communities (อันดับที่ 5 ร่วมของไทย) 
SDG 17 Partnerships for the Goals (อันดับที่ 13 ร่วมของไทย)  


โดยมีกิจกรรมและโครงการเด่น ดังนี้
SDG 3 Good Health and Well-being
Ranking    401–600 (No. of Institutions 1,218)

มีหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 21 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้การรับรองในระดับนานาชาติจาก WFME มีการทำงานด้านสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทางด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม ของ Wellness Center การให้บริการวัคซีน ตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการทันตกรรมเพื่อให้บริการชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

SDG 5 Gender Equality
Ranking    22 (No. of Institutions 1,081)

มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส มีนักศึกษาที่เป็น First Generation ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,636 คน และมีบัณฑิตเป็นผู้หญิงรวม 25,560 คน มีผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม เช่น ชุดนักศึกษา สวัสดิการ สิทธิการลา ฯลฯ

SDG 11 Sustainable Cities and Communities
Ranking    101-200 (No. of Institutions 860)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนองพระราชปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมให้เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมสำหรับบุคลากรและนักศึกษา มีศูนย์อาหาร ห้องสมุด โรงพยาบาล สนามกีฬา และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ที่เปิดให้ใช้งานเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการวิจัย บริการวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

SDG 17 Partnerships for the Goals 
Ranking    301-400 (No. of Institutions 1,625) 

มีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา (CEFR) เป็นศูนย์กลางด้าน Mycology ที่ดีที่สุดในโลก มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและได้รับการอ้างอิงจากสถาบันต่างๆทั่วโลก เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายนักวิจัยจากทั่วโลก เช่น BSID 2022, IEA-SEA & ICPH 2022, PACCON 2023 มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน สทนช. UN WHO WWF UNEP ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.timeshighereducation.com/impactrankings
 

  • 3966 ครั้ง
  • #THE