มฟล. จัดค่ายผู้นำนักศึกษา หวังพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ สามารถจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

   ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีผู้นำนักศึกษาของ มฟล. ไม่ว่าจะเป็นสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาจากสำนักวิชาต่าง ๆ ชมรมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 80 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวีระชัย เจริญจิตติชัย ที่ปรึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา โดยมีวิทยากรจากสำนักวิชาการจัดการ คือ อาจารย์ศรุตนันท์ โสภณิก บรรยายในหัวข้อ ผู้นำนักศึกษา นำอะไรและนำอย่างไร และ อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง บรรยายในหัวข้อ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals: SDGs และหัวข้อ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

    ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดว่า ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการทักษะการเรียนรู้ โดยมีการออกแบบการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดทักษะที่มุ่งหวัง เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ซึ่งเราเรียกว่า Soft Skill

     “การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราสามารถนำมาพัฒนาตนเอง ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ราบรื่นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น สถานการณ์โควิดที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสงบสุข การอบรมในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากทีมของสำนักวิชาการจัดการ อยากให้พวกเรามีความสนุก ได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการใช้ชีวิต การทำกิจกรรมนักศึกษา หรือกลับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้นำนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ และนำไปสู่การมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตต่อไป”

  • 700 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา