สภา มฟล. ตั้ง 'ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร' รักษาการอธิการบดี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนามในคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระบุว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นั้น 
.
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในห้วงที่อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 26 แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อไป 
.
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้างต้น จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

.

นอกจากนี้ยังคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมาตรา 23 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (8) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 และมติสภามหาวิทยาลัยข้างต้น จึงแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541ต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.ณัฐพรพรรณ อุตมา, อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 

  • 1588 ครั้ง