นักศึกษาปริญญาโทสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการประชุมนานาชาติ ANRES 2018

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการประชุมนานาชาติ ANRES 2018

Mr.Johnson Makinwa OGUNSUA นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ได้รับรางวัล Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of developing bunch covers on preventing wetting incidence and fruit quality enhancement of Cavendish banana in rainy season” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ผศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ และ ดร.รัฐพล แสงระยับ เป็นที่ปรึกษา

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล