มฟล. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะจากกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, วุฒิสภา

นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พร้อมคณะ เข้าหารือร่วมกับ ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ร่วมกับ รศ. นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือและนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

การหารือแบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังนี้

  1. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  2. การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  3. การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for All Act : AAA)
  4. การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการโดยหน่วยงานของรัฐ
  5. การพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ (Disability Inclusive Development : DID)
  6. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. กล่าวในการหารือครั้งนี้ว่า มฟล. มีความพร้อมในการดูแลนักศึกษาพิการ โดยเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาได้ในหลายหลักสูตร และยังมีหน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS) สังกัดส่วนพัฒนานักศึกษา โดยเป็นหน่วยงานจัดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ มีการจัดการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการ สำคัญที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ คือการศึกษาของนักศึกษาพิการที่มีข้อจำกัดเรื่องศักยภาพในการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้คนพิการได้รับโอกาสและความช่วยเหลือทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไป อาทิ การบริการให้คำปรึกษา การจัดทำสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือเสียง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาพิการของแต่ละสำนักวิชา นักศึกษาพิการ และนักศึกษาทั่วไป ประกอบกับจำนวนนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องความเข้าใจกับกลุ่มผู้พิการ และกลุ่มออทิสติก ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ หน่วย DSS ส่วนพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักศึกษาพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาพิการ เจ้าหน้าที่ที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก รวมถึงการคัดกรอง การแก้ไขปัญหา และแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพวงชมพูและห้องประชุมพู่ระหง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square

  • 735 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา #หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS)