สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จับมือ บ.ไทยออยล์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรพร้อมจัดกิจกรรม “Thaioil Scholarship & Internship"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และประธานหลักสูตรเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ให้การต้อนรับคุณวรรณวิมล เตนันทะโส ผู้ช่วยผู้จัดการ-ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่เดินทางมาร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งที่คุณวิไล จรโคกกรวด หน่วยงานสรรหาและคัดเลือก บริษัท ไทยออยล์ฯ มาจัดกิจกรรม “Thaioil Scholarship & Internship” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ประเด็นในการหารือในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ทักษะของนักศึกษาที่ผู้ประกอบการต้องการ 2. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียน (เกรด) ยังมีความสำคัญอยู่หรือไม่ในการเข้าสู่ตลาดแรงในปัจจุบัน

ผลจากการจัดกิจกรรม “Thaioil Scholarship & Internship” และการหารือในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน สรุปได้ดังนี้

  1. บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
  2. บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จะร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ
  3. บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จะร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คุณวรรณวิมลได้กล่าวว่า นอกจากความรู้ในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เคมีแล้ว ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การทำกิจกรรมต่างๆ และทัศนคติที่ดี เป็นสิ่งที่บริษัทมองหาจากผู้สมัครเข้าทำงาน

ภายหลังการหารือ ประธานหลักสูตรเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ได้จัดประชุมกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อนำข้อมูลจากการหารือบริษัท ไทยออยล์ฯ มาทบทวนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่ได้รับเสนอแนะ เช่น กิจกรรมเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมการพูดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 

  • 569 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์