บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญภาษา Java หารือความร่วมมือทาววิชาการและ Cooperative and Work Integrated Education

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-302 นำโดย อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล พร้อมด้วยอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ อาจารย์ฐิติยา ชมเงิน อาจารย์นนทวรรษ ธงสิบสอง ได้เข้าร่วมต้อนรับ คุณฉัตรเฉลิม โขกสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด พร้อมด้วย คุณวิลาวัณย์ เจริญพานิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการประชุมหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดหานักศึกษาสำหรับฝึกงานสหกิจศึกษา ในโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE)

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด  เป็นผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและผลิตซอฟต์แวร์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน และมุ่งมั่นในการเป็น System Integrator ในด้านซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา Java (Website ของบริษัท : www.depthfirst.co.th) ในการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงหลักสูตรที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดสอนว่ามีความทันสมัยเป็นสากล จากประสบการณ์การรับนักศึกษาสหกิจจากหลากหลายสถาบัน 

การประชุมหารือดังกล่าวบริษัทฯ เสนอกิจกรรมที่จะจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับภาษา Java ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และการเตรียมความพร้อมในด้านสายงานที่นักศึกษาสนใจ

ผลจากการหารือแนวทางการร่วมมือครั้งนี้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการที่บริษัทเอกชนสามารถมอบองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาที่สนใจ จึงแจ้งขั้นตอนของการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการวางแผนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน โดยทางสำนักวิชาจะนำข้อมูลการหารือครั้งนี้ไปพิจารณาหลักสูตรว่าเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการจากบัณฑิตที่จบไปหรือไม่ โดยจะจัดให้มีการพิจารณาทบทวนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และทำการประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของบริษัทฯ ให้นักศึกษาที่สนใจได้รับทราบต่อไป
 

  • 606 ครั้ง
  • #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ