มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Dr. Ruth C. Diego, Director of Agri-based Technology Business Incubator/Innovation Center มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย Agi-Aqua Technology Business Incubator (AATBI) จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง AATBI กับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ตได้มีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยทั้งสามในระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า วันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรเขตร้อนและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและการขยายธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งการจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะของบุคลากร การวิจัยร่วมต่างๆ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการเทคโนโลยี และการดำเนินการด้านอื่นๆ ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีพันธกิจในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติ เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้าง “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” ให้เป็น "ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม" และส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษา เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ โดยมีสำนักวิชาต่างๆ ที่ช่วยผลิตบัณฑิตจำนวน 15 สำนักวิชา มีศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ที่จะร่วมพัฒนานวัตกรรม จำนวน 21 ศูนย์ รวมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนในภารกิจอีกหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะเป็นหน่วยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพสูง สนับสนุนให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้  จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการต่อยอดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง” อธิการบดี กล่าว

โดยภายหลังการลงนามความร่วมมือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ตได้รับทราบ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนจากศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา สถาบันชาและกาแฟ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมหน่วยงานในมหาวิทยลัย
ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

  • 590 ครั้ง
  • #สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม #ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา