วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย แถลงจัดงานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มฟล.ร่วมด้วย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Chiang Rai Sustainable Design Week 2023) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ททท.สำนักงานเชียงราย ตลอดจนส่วนราชการ และสื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
.
นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ UNESCO ส่งเสริม สนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านกิจกรรม เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ ระหว่างเครือข่ายการออกแบบเพื่อความยั่งยืนให้มีศักยภาพในการปรับตัวสามารถสร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป 
 .
โดยการจัดงานครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20-26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย และย่านสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ ชุมชนสัมป่าหนาด บ้านสิงหไคล ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ย่านเจ็ดยอด ตลาดไนท์บาซ่า ตลาดเทศบาล ตลาดศิริกรณ์ และถนนบรรพปราการ โดยจัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนมุมมองกระบวนการคิด และเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ

.

และกิจกรรม workshop การถ่ายทอดความรู้กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดสอบทดลองปฏิบัติจริง ในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย กิจกรรม Learning & Sharing เป็นกิจกรรม workshop ที่มีตลอดทั้ง 7 วัน กิจกรรมดีไซน์ market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาดทดลองตลาดสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์ และกิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นเทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์การออกแบบการบริการ จากหลากหลายสาขาอาชีพ นักออกแบบ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในเมืองเชียงราย ได้มีพื้นที่ในการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ และขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
.
ขอบคุณข่าว-ภาพ 
เชียงรายรีพอร์ต https://bit.ly/3JOBqQ0

อปท.นิวส์ https://bit.ly/3ZW0wlk

สยามรัฐ https://bit.ly/3mPyDNa

แนวหน้า https://bit.ly/3LvuAjy

ก้าวไกรนิวส์ https://bit.ly/42eEJHn

ท้องถิ่นนิวส์ https://bit.ly/3ZXAKgO

 

  • 363 ครั้ง